Публічний договір надання послуг допоміжної освіти із вивчення іноземних мови

Фізична особа-підприємець Побережна Марина Петрівна в особі Побережної Марини Петрівни, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (дата реєстрації, номер запису в ЄДР: 25.05.2017, № 2 026 000 0000 040228), надалі за текстом «Виконавець», з однієї сторони, та

Будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору про надання послуг допоміжної освіти із вивчення іноземної мови (Договір приєднання), надалі за текстом – «Замовник», з другої сторони, а в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про надання послуг допоміжної освіти із вивчення іноземної мови (Договір приєднання), надалі за текстом – «Договір», про наступне:

 

Термінологія

 

З метою однакового розуміння та тлумачення умов даного Договору, його Сторони домовились визначити наступні терміни:

Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю та/або іншим законним представником Одержувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку.

Надавач освітніх послуг –  мовна школа «HiSchool», розташована за адресою_м. Черкаси, вул Гагаріна 73________________________________________.

Одержувач освітніх послуг – фізична особа будь-якого віку та статі (діти, підлітки), для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.

Публічний договір – цей правочин про надання та отримання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (далі – «Договір»).

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.

Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оформлення (підписання) заяви-приєднання до Договору та/або оплати замовлених Послуг, що свідчить про прийняття ним публічної оферти

 

1.Загальні положення

1.1. Кожна сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання договору.

1.2. Послуги надаються мовною школою «HiSchool», яка знаходиться в м. Черкаси за адресою: вул. Гагаріна,73. Школа працює з усіма регіонами України та Європи шляхом онлайн занять. Для вибору форми навчання, Замовник вказує місцезнаходження або місце проживання.

1.3. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному веб-сайті Виконавця  www.hischool.ck.ua і в обов’язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов договору.

1.4. Акцептування Договору:

1.4.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Замовником заяви-приєднання до Договору та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

1.4.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви-приєднання від Замовника та/або оплати Замовником замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

1.4.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.

1.4.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.4.5. Замовник ознайомлюється з умовами навчання, заповнює реєстраційну форму і підтверджує згоду з умовами Договору, ознайомлюється з умовами навчання.

1.5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.6. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін.

1.7. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

1.8. Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Замовником на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.9. Умови надання та отримання послуг

1.9.1. Наявність у Виконавця технічної та іншої можливості для надання Замовнику замовленої Послуги.

1.9.2. Ознайомлення Замовника з умовами цього Договору.

1.9.3. Надання Замовником згоди на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

1.9.4. Оформлення (підписання) Замовником письмової заяви-приєднання до даного Договору.

1.9.5. Надання Замовником Виконавцю оригіналів документів, необхідних для отримання відповідної Послуги, в тому числі документів, що підтверджують його особу, громадянство чи спеціальний статус та можливості зняти з них копії.

1.9.6. Оформлення (підписання) Замовником інших документів, необхідних для отримання тієї чи іншої Послуги.

1.9.7. Внесення Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця плати за надання Послуги у розмірі, встановленому діючими Тарифами, та сплати Замовником інших обов’язкових платежів.

 

 1. Предмет Договору

 

2.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуг допоміжної освіти Замовнику, спрямованих на підвищення його рівня володіння іноземною мовою, які оплачуються Замовником на умовах цього Договору в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 

 1. Характеристика послуг

3.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові заняття (до 6 осіб) з іноземної мови за програмою курсу, розробленого школою «HiSchool», індивідуальні та парні заняття (на вибір замовника)

3.2. Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.

3.3. Обрання курсів можливо безпосередньо у школі з допомогою адміністраторів.

3.4. Тривалість програми та інших послуг:

3.4.1. Початком навчання є перше заняття за розкладом групи або дата приєднання до групи, що вже розпочала навчання, закінченням – останнє заняття за розкладом групи. Датою закінчення навчання, також, може вважатися дата написання письмової Заяви про припинення навчання.

3.4.2. Всі групи на курсах, які пропонує мовна школа «HiSchool», формуються за принципом Вік+Рівень. У випадку, якщо рівень знань учня не відповідає рівню групи, послуги надаються тільки після досягнення Отримувачем послуг рівня, який відповідає рівню групи. Отримувач послуг може досягти потрібного рівня знань шляхом індивідуальних заняття на обраному курсі.

3.4.3 Кількість занять визначається розкладом обраного курсу (курсів).

3.4.4. Специфікація програми (назва курсу, семестр, кількість годин, тривалість заняття, вид), за якою надаються послуги, зазначається в рахунку-фактурі або в Заявці.

 

 1. Права та обов’язки Сторін
  • Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов’язані з вивченням чи підвищенням рівня володіння іноземною мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

 • Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття із Одержувачем.
 • Забезпечувати технічне оснащення для проведення занять.
 • Використовувати у роботі ліцензовані підручники.
 • Безкоштовно видати Одержувачу, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат), за умови присутності на 80% занять та здачі Одержувачем внутрішнього шкільного іспиту.

 

 • Виконавець має право:
  • Отримувати від Замовника плату за Освітні послуги у відповідності з умовами даного Договору.
  • Вимагати від Замовника та/або Одержувача дотримання й виконання умов даного Договору.
  • На дострокове припинення Договору у випадках, передбачених даним Договором.
  • Призупинити надання Послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, при порушенні Замовником взятих на себе обов’язків та/або гарантій визначених даним Договором.
  • На свій розсуд та в односторонньому порядку визначати дату, формат, час, тему, лекторів, тривалість та інші умови проведення занять, на яких надається Послуга, скасовувати або переносити їх, повідомивши Замовника та або Одержувача.
  • Встановлювати та змінювати вартість, застосовувати системи знижок на Послуги в односторонньому порядку.
  • Не переводити Одержувача на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної програми.
  • Одержувач послуги навчається під час програми у групі, яка відповідає його віку та рівню. Якщо рівень володіння мовою не комфортний для навчання у запропонованій групі, Виконавець має право перевести учня в іншу вікову чи рівневу групу.
  • Не допускати до занять Одержувача у наступних випадках:
 • несвоєчасної та/або неповної оплати послуг;
 • якщо учень з’являється на заняття з симптомами хвороби, яка може передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом, в стані алкогольного, наркотичного сп`яніння.
  • у будь-який момент відмовити учню у надані послуг у випадку, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а іншим учням – ефективно сприймати інформацію, порушує соціально прийнятні норми поведінки, підбурює на агресивні дії, незаконно заволодіває майном мовної школи «HiSchool» чи третіх осіб. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
  • На власний розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором.
  • Виконавець послуг лишає за собою право заміни викладача під час проходження курсу.

 

 • Замовник та/або Одержувач зобов’язаний:
  • Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг у розмірах та у строки, передбачені цим Договором.
  • Суворо дотримуватись і виконувати Правила мовної школи «HiSchool», загальноприйняті норми моралі та поведінки. Бути взаємо ввічливими із викладачами та учнями.
  • Відвідувати заняття відповідно до погодженого графіку.
  • Виконувати домашні завдання або контролювати таке виконання відповідно до погодженої із викладачем програми з надання послуг, з метою покращення та закріплення наданих послуг учню.
  • Придбати/роздрукувати підручники та матеріали, необхідні для вивчення курсу.
  • Не порушувати майнових, авторських та особистих немайнових прав Виконавця.
  • Для участі у Online-трансляції Замовник самостійно забезпечує дотримання належних вимог для свого персонального комп’ютера та мережі Інтернет.
  • Підписати та направити електронною поштою Виконавцю Акт прийому-передачі наданих послуг, який надається Виконавцем, або повідомити про причини, які унеможливлюють його підписання. Якщо протягом п’яти днів з моменту надіслання Виконавцем листа електронною поштою, Замовник не надішле свої письмові заперечення, або підписаний Акт прийому-передачі, вважається, що Замовник підписав Акт прийому-передачі наданих послуг, Послуги надані у повному обсязі, він їх отримав та не має претензій до них по якості та об’єму. Доказом надіслання листа буде відображення відправлення у електронному вигляді. У будь-якому разі Послуги вважаються наданими з моменту закінчення Online-трансляції.
  • Дотримуватись вимоги законодавства у сфері інтелектуальної власності.
  • Належним чином виконувати всі умови даного Договору.

 

 • Замовник та/або Одержувач має право:
  • Користуватися Послугами Виконавця для вивчення іноземної мови відповідно до положень цього Договору.
  • Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.
  • Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.
  • Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за 2 (дві) години до початку заняття, проінформувавши адміністратора Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.
  • Отримати відповідний документ (сертифікат), який надається Виконавцем Замовнику та або Одержувачу за умови успішного закінчення учнем повної Програми з надання Послуг.
  • Замовник не має права копіювати аудіо та відеоматеріали Online-трансляції повністю або частково, вести запис Online-трансляції, а також фіксувати зміст Online-трансляції повністю або частково на будь-якому матеріальному носії, а також здійснювати будь-які інші дії, прямо не передбачені цим Договором. Замовник зобов’язаний використовувати інформацію, отриману під час перегляду Online-трансляції виключно для власних цілей (для приватного користування), не поширювати і не передавати таку інформацію або її частину третім особам.

 

 1. Спосіб зв’язку
  • Сторони будуть здійснювати всі необхідні дії щодо підтримання необхідного оперативного зв’язку (телефон, електрона пошта, кур’єр тощо) за реквізитами, які Виконавець зазначив у Договорі та/або на офіційному сайті мовної школи, та за реквізитами, які Користувач вказав під час реєстрації.
  • З метою підтримки зв’язку, Сторони зобов’язані відповідати на телефонні дзвінки та відповідати на електронну пошту протягом 24 годин з моменту їх отримання.
 2. Строк дії оферти
  • Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет на офіційному сайті мовної школи і діє до моменту відзиву або зміни оферти Виконавцем.

 

 1. Строк дії Договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту оферти Замовником та діє до моменту виконання усіх зобов’язань Сторін, або до його розірвання за домовленістю Сторін або за ініціативою однієї Сторони у порядку, визначеному Договором.

 

 1. Порядок розрахунків

 

8.1. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання.

8.2 Замовник може вносити плату одноразово (щороку, щосеместрово, щомісяця) безготівково у національній валюті України – гривні.

8.2.1 У випадку поразової оплати занять, замовник має надати резервну оплату за останнє заняття курсу (задля бронювання кабінету та часу заняття). Оплата не повертається у разі несвоєчасного попередження (принаймні за 2 години до початку заняття).

8.2.2 Під час оплати групових занять абонементом, замовник повинен внести оплату не пізніше 5 числа кожного місяця, у випадку затримки, акційна ціна абонементу не діє і сума абонементу перераховується.

8.3. Вартість навчальних матеріалів не входить у вартість освітніх послуг та оплачується додатково.

8.4. На період навчання Замовник на безоплатній основі отримує:

а) доступ до електронної версії підручника;

б) доступ до особистого кабінету, бібліотеки школи, чату групи (якщо це передбачено курсом)

8.5. В разі, якщо оплата послуг здійснюється не через сервіс Приват24, та будь-яким іншим способом зазначеним на сайті www.hischool.ck.ua, для ідентифікації платежу необхідно надіслати квитанцію викладачу або на поштову скриньку мовної школи «HiSchool». В темі листа необхідно зазначити ПІ та номер телефону Одержувача послуг для реєстрації платежу.

8.6. У разі недоукомплектування групи, Виконавець залишає за собою право прийняти рішення про закриття такої групи. У такому випадку Замовник може або повернути повну суму бронювання (вартості курсу), або обрати іншу групу відповідного рівня з запропонованих Виконавцем альтернативних груп, якщо такі передбачені розкладом на конкретний навчальний семестр. Інформація про закриття групи надається адміністраторами школи в термін не пізніше, ніж за 7 (сім) календарних днів після планового відкриття групи.

8.7. Якщо Замовник бажає припинити навчання достроково, але не пізніше, ніж за 8 (вісім) занять до кінця курсу, Виконавець може надати один з видів компенсації:

— повернути 50% (п’ятдесят відсотків) залишку коштів або заморозити 100% (сто відсотків) залишку коштів з можливістю розморозки впродовж трьох місяців. Заморожені кошти не можна повернути в грошовому еквіваленті. У разі, якщо Замовник послуг не використав заморожені кошти протягом 3 (трьох) місяців, вони автоматично вважаються використаними і не підлягають подальшому використанню на програми мовної школи «HiSchool».

8.8. Датою припинення навчання вважається дата подання адміністратору письмової Заяви.

8.9. Виконавець може підвищувати вартість послуг, попередньо повідомивши про це Замовника. Не більше 1 разу за календарний рік та не більше ніж на 20%.

8.10. При порушенні порядку оплати навчання Замовник втрачає право на будь-які знижки в поточному рівні навчання.

8.11. У випадку запізнення Студента на заняття, оплата за навчання не відшкодовується, а додатковий час не виділяється.

8.12. Індивідуальні та парні заняття оплачуються наперед. На першому занятті проводиться оплата першого та наступного заняття, після цього відбувається бронювання часу та кабінету. Оплата наступного заняття не повертається у разі неявки на заняття без поважної причини чи без попередження як мінімум за 2 (дві) години до початку заняття.

8.13. Час і дата бронюються тільки після оплати.

8.14. Оплата групових занять за абонементом здійснюється до 5 числа кожного місяця. У разі оплати після 5 числа, оплата рахується за ціною окремого уроку.

 

 

 1. Умови зміни та дострокового припинення Договору

 

9.1. Договір може бути припинений (розірваний) Виконавцем в односторонньому порядку, без повернення Замовнику сплаченої Виконавцеві плати (Авансових платежів) у випадках якщо:

— Замовник та/або Одержувач систематично порушує умови Договору

— Прострочення оплати Замовником платежів у розмірах та у строки, передбачених цим Договором більше, ніж на 10 (десять) календарних днів поспіль, дія Договору припиняється з ініціативи Виконавця, при цьому авансовий платіж сплачений Виконавцю за останнє заняття не повертається.

9.2. Цей Договір може бути розірваний достроково з поверненням Замовнику сплачених ним коштів за цим Договором, в разі, якщо рівень знань іноземної мови Одержувача послуг не відповідає рівню обраної групи, а Виконавець не може запропонувати альтернативну групу, котра відповідає рівню і віку Отримувача послуг.

9.3. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

 

 1. Відповідальність Сторін

 

10.1. За невиконання (не належне виконання) зобов’язань по даному Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену нормами чинного законодавства і цим Договором.

10.2. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові відповідно до умов цього Договору.

10.3. Виконавець не несе відповідальності за кінцевий результат у випадках, якщо Одержувач несумлінно ставиться до навчального процесу, не відвідує заняття, не виконує завдання викладача.

 

 1. Форс-мажор

 

11.1 Сторони звільняються від відповідальності за не виконання або не належне виконання зобов’язань, передбачених даним Договором, у випадку якщо це сталось внаслідок обставин непереборної сили, які безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

11.2. Під такими обставинами в даному Договорі слід розуміти будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч бажанням Сторін, і які неможливо передбачити або уникнути, включаючи: прийняті рішення органами державної влади і місцевого самоврядування, військові дії, суспільні заворушення, природні катаклізми, епідемії, пожежі, повені, підтверджені документально – відповідними компетентними органами.

11.3. Сторона, яка не має можливості належним чином виконувати свої зобов’язання по даному Договору зобов’язана негайно, а у випадку неможливості – негайно, після того як це стане можливим повідомити іншу Сторону про існуючі для цього перешкоди (обставини, що виключають її відповідальність).

 

 1. Права інтелектуальної власності

 

12.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», та інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу інтелектуальної власності, Сторони домовилися:

— усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом;

— на всі об’єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об’єктів у повному обсязі належать Виконавцеві.

12.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

 

 1. Заключні положення

 

13.1. Виконавець може залучати третіх осіб до виконання своїх обов’язків за цим Договором.

13.2. Всі питання, які не врегульовані даним Договором, підлягають вирішенню у відповідності з чинним законодавством України.

13.3. Можлива недійсність однієї або більше умов Договору не тягне за собою недійсності всього Договору або окремих його частин, які залишаються чинними.

13.4. Право Замовника і Виконавця в будь-який час укласти Договір про надання Послуг в формі окремого письмового двостороннього документу не є порушенням умов даного Договору.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРОНИ

Виконавець:

ФОП Побережна Марина Петрівна

дата реєстрації, номер запису в ЄДР: 25.05.2017,

№ 2 026 000 0000 040228

РНОКПП 3460105447

IBAN — UA093052990000026008001608321

 

 

ФОП  __________________Побережна М. П.

 

2 занятия
=

500 грн

300 грн

АКЦИЯ